بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / شیمی / امتحانات 94-85(334) - 30000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / شیمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی -94(771) - 40000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / شیمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90(160) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / شیمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94(60) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / شیمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91(70) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / شیمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(548) - 40000ریال

تعداد کل تست ها: 1943 (در 6 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 140000 و با تخفیف: 119000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  119000  ریال


خرید آنلاین