بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زمین شناسی / امتحانات 94-85(293) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زمین شناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی -94(316) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زمین شناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90(125) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زمین شناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94(45) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زمین شناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91(50) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زمین شناسی / امتحانات 95(25) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 854 (در 6 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 38000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  38000  ریال


خرید آنلاین