بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / اقتصاد / امتحانات 94-87 (104 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / ریاضی / امتحانات 94-87 (140 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / تاریخ / امتحانات 94-87 (105 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / جغرافیا / امتحانات 94-87 (105 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / روان شناسی / امتحانات 94-87 (139 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / علوم اجتماعی / امتحانات 94-87 (140 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / فلسفه و منطق / امتحانات 94-87 (175 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / زبان و ادبیات فارسی (عمومی) / امتحانات 94-89 (149 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / زبان و ادبیات فارسی (عمومی) / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / فرهنگ و معارف اسلامی / امتحانات 94-89 (149 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / فرهنگ و معارف اسلامی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی خارج از کشور / زبان عربی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 3000 ریال

تعداد کل تست ها: 1281 (در 12 بسته و 10 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 63000 و با تخفیف: 50000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  50000  ریال


خرید آنلاین