بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل اول - زبان ویژگی‌های سیستم زبانی و دیدگاه‌های متعدد پیرامون تفکر و زبان (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل دوم - اهمیت و ضرورت برخورد نوروپسیکولوژیک (9 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل سوم - کلمه و ساختار معنایی آن،رشد معنای کلمه،حوزه‌های معنایی کلمات (9 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل چهارم - زبان و ارتباط (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل پنجم - پردازش زبانی(ادراک و تولید گفتار) (8 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل ششم - فرآیند تفکر (19 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل هفتم - تعریف و ویژگی های مفهوم (16 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل هشتم - طرح مسئله زبان (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل نهم - آفازیا(زبان پریشی) (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل دهم - دو زبانگی (7 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل یازدهم - ساختاز زبان مغز (11 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / فصل دوازدهم - حل مسئله و ارتباط آن (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي «1» (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي «2» (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي «3» (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي «4» (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي «5» (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي نيمسال اول 90-89   (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 90-89 (29 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي نیمسال اول 91-90 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 91-90 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجي نیمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 92- 91 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجی تابستان 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 93- 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / آزمون خودسنجی تابستان 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تفکر زبان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی اعتیاد / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی اعتیاد / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی اعتیاد / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال دوم 93 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی پویایی گروه / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی روانی1 / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی روانی1 / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی روانی1 / تابستان 94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی روانی1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روش ها و فنون تدریس / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روش ها و فنون تدریس / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روش ها و فنون تدریس / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی روانی 2 / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی روانی 2 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / کاربرد کامپیوتر در روان شناسی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / کاربرد کامپیوتر در روان شناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / کاربرد کامپیوتر در روان شناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مقدمات نوروپسیکولوژی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مقدمات نوروپسیکولوژی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مبانی جامعه شناسی / نیمسال اول 97-94 (39 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی عمومی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روش های تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روش های تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / نظریه های مشاوره و روان درمانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی بازی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / انگیزش و هیجان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / بهداشت روانی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / تاریخچه و مکاتب روانشناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی احساس و ادراک / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی هوش و سنجش آن / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مقدمات روانشناسی سلامت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مقدمات روانشناسی سلامت / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی فیزیولوژیک / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی فیزیولوژیک / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی تجربی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی تجربی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان شناسی مرضی کودک / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی تحولی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آمار استنباطی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / کلیات فلسفه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی تحولی 1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آمار توصیفی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آمار توصیفی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی یادگیری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / اختلالات یادگیری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان سنجی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روان سنجی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / کاربرد آزمون های روانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / کاربرد آزمون های روانی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی اجتماعی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مباحث اساسی در روانشناسی 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مباحث اساسی در روانشناسی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی عمومی1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی عمومی1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / ارزشیابی شخصیت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / ارزشیابی شخصیت / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی جنایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی جنایی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / مباحث اساسی در روانشناسی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / زبان تخصصی روانشناسی 2 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / متون روان شناسی عمومی 2 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی / روانشناسی مشاوره و راهنمایی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال

تعداد کل تست ها: 3391 (در 113 بسته و 49 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 1130000 و با تخفیف: 678000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  678000  ریال


خرید آنلاین