بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / آمار و روشها و فنون و برنامه ریزی / امتحانات 94-90 (130 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / آمار و روشها و فنون و برنامه ریزی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / تاریخ شهر و شهرسازی / امتحانات 94-86 (249 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / تاریخ شهر و شهرسازی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / مباحث عمومی شهرسازی ایران / امتحانات 94-86 (261 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / مباحث عمومی شهرسازی ایران / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / مبانی نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / امتحانات 94-86 (263 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / مبانی نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1313 (در 10 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 187000 و با تخفیف: 159000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  159000  ریال


خرید آنلاین