بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / مبانی نظری طراحی صنعتی / امتحانات 94-91 (120 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / مبانی نظری طراحی صنعتی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / مبانی نظری طراحی صنعتی / امتحانات 96 (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / مواد،ساخت و تولید / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / مواد،ساخت و تولید / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / مواد،ساخت و تولید / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 490 (در 11 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 116000 و با تخفیف: 93000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  93000  ریال


خرید آنلاین