بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / ایمونولوژی / امتحانات 94 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / ایمونولوژی / امتحانات 95 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / ایمونولوژی / امتحانات 96 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / باکتری شناسی ، ویروس شناسی و انگل شناسی / امتحانات 94 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / باکتری شناسی ، ویروس شناسی و انگل شناسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / باکتری شناسی ، ویروس شناسی و انگل شناسی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / بیوشیمی / امتحانات 94 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / بیوشیمی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / بیوشیمی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / بیولوژی سلولی و ملکولی / امتحانات 94 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / بیولوژی سلولی و ملکولی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / بیولوژی سلولی و ملکولی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 390 (در 14 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 147000 و با تخفیف: 118000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  118000  ریال


خرید آنلاین