بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی / امتحانات 94-87 (175 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول حشره شناسی دامپزشکی / امتحانات 94-87 (175 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول حشره شناسی دامپزشکی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول حشره شناسی دامپزشکی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی / امتحانات 94-87 (175 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن) / امتحانات 94-88 (150 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن) / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن) / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد) / امتحانات 94-88 (150 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد) / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد) / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-87 (209 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1344 (در 18 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 201000 و با تخفیف: 161000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  161000  ریال


خرید آنلاین