بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / امتحانات 97-87 (670 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال دوم 93 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان شناسی پویایی گروه / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان شناسی پویایی گروه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی روانی1 / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی روانی1 / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی روانی1 / تابستان 94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی روانی1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روش ها و فنون تدریس / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روش ها و فنون تدریس / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روش ها و فنون تدریس / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی روانی 2 / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی روانی 2 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / بازی درمانی / نیمسال اول 93 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / بازی درمانی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / خانواده نابسامان / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / کاربرد کامپیوتر در روان شناسی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / کاربرد کامپیوتر در روان شناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / کاربرد کامپیوتر در روان شناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مبانی جامعه شناسی / نیمسال اول 97-94 (39 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی عمومی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روش های تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روش های تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / بهداشت روانی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی رشد 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آمار استنباطی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مددکاری اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / کلیات فلسفه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی رشد 1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آمار توصیفی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / راهنمایی و مشاوره گروهی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / راهنمایی و مشاوره گروهی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / کاربرد آزمون های روانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / کاربرد آزمون های روانی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مقدمات روانپزشکی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / مهارتهای ارتباطی کلام / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / نهاد خانواده در اسلام و ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / اختلالات یادگیری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان سنجی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روان سنجی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / فناوری آموزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی اجتماعی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی عمومی1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / روانشناسی عمومی1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره / زبان تخصصی مشاوره / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 10000 ریال

تعداد کل تست ها: 2934 (در 72 بسته و 42 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 770000 و با تخفیف: 500000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  500000  ریال


خرید آنلاین