بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / فراگرد تنظیم و کنترل بودجه / امتحانات 92-88(317) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / فراگرد تنظیم و کنترل بودجه / نیمسال اول 97-94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / فراگرد تنظیم و کنترل بودجه / نیمسال دوم 93(35) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / فراگرد تنظیم و کنترل بودجه / تابستان 94(35) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / فراگرد تنظیم و کنترل بودجه / نیمسال اول 93(35) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / فراگرد تنظیم و کنترل بودجه / نیمسال دوم 97-94(35) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 487 (در 6 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 60000 و با تخفیف: 51000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  51000  ریال


خرید آنلاین