بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / جامعه شناسی سازمان ها / امتحانات 91-88(209) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / جامعه شناسی سازمان ها / نیمسال دوم 97-92(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 239 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین