بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمان / امتحانات 92-89(400) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمان / نیمسال اول 97-94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمان / تابستان 94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمان / نیمسال اول 93(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 490 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 48000 و با تخفیف: 43000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  43000  ریال


خرید آنلاین