بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / امتحانات 93-89 علوم پایه(360) - 40000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / مقدمه(19) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل اول - اوصاف و ویژگی های قرآن(36) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل اول - اوصاف و ویژگی های قرآن(16) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل دوم- راز و نیاز با خدا(52) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل دوم - راز و نیاز با خدا(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل سوم-  تفسیر سوره های حمد، توحید، قدر(51) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل سوم - تفسیر سوره های حمد، توحید، قدر(17) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل چهارم- روابط اجتماعی(25) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل چهارم- روابط اجتماعی(18) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل پنجم - ازدواج(29) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل پنجم - ازدواج(15) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل ششم - روابط اقتصادی(32) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل ششم - روابط اقتصادی(17) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل هفتم - جهان های دیگر(44) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل هفتم - جهان های دیگر(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی1(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی2(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی3(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی4(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال اول 92-91(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال‌ دوم 92-91(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال اول 93-92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 94 علوم پایه(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال دوم 94-93علوم پایه(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 94 - 93 علوم انسانی(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال دوم 94-93 علوم انسانی(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 95-94 علوم انسانی(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 97-95 علوم پایه(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 1191 (در 30 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 330000 و با تخفیف: 248000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  248000  ریال


خرید آنلاین