بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی / معماری کامپیوتر , معماری کامپیوتر و سازمان آن / امتحانات 97-89 (245 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی / مدار منطقی / امتحانات 97-90 (166 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی / معماری کامپیوتر / امتحانات 97-89 (250 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی / فیزیک 1 / امتحانات 97-89 (138 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی / فیزیک 2 / امتحانات 97-89 (158 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی / ریاضی 2 ، ریاضی کاربردی 1 / امتحانات 97-89 (165 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1122 (در 6 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 90000 و با تخفیف: 76000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  76000  ریال


خرید آنلاین