بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / امتحانات 92-88(260) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل اول- مقدمه اي بر تغيير و اصلاح رفتار(49) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل دوم- ثبت، روشها و سنجش رفتار(64) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل سوم- مباني نظري تغيير و اصلاح رفتار(75) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل چهارم- افزايش رفتارهاي مطلوب(46) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل پنجم- ايجاد رفتارهاي تازه(36) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل ششم- نگهداري رفتارهاي مطلوب(46) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل هفتم- کاهش رفتارهاي نامطلوب(63) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل هشتم- آموزش مهارتهاي رفتاري و مديريت خود(48) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل نهم- تغيير رفتار شناختي(31) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / آزمون خودسنجي 1(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / آزمون خودسنجي 2(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال اول 97-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال دوم 97-93(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 838 (در 14 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 190000 و با تخفیف: 152000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  152000  ریال


خرید آنلاین