بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / امتحانات 92-88(260) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال اول 97-93(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال دوم 97-93(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 320 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 42000 و با تخفیف: 38000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  38000  ریال


خرید آنلاین