بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / امتحانات 94-85(248) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92(80) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(145) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 94(150) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 95(90) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95(165) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 878 (در 6 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 30000 و با تخفیف: 26000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  26000  ریال


خرید آنلاین