بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / امتحانات 93-90 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / سیستم های عامل ، اصول سیستم های عامل / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / نرم افزارهای ریاضی / امتحانات 93-92 (75 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / نرم افزارهای ریاضی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی آنالیز ریاضی / امتحانات 97-92 (85 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جغرافیای جمعیت / امتحانات 97-88 (296 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / امتحانات 93-87 (670 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / احتمال 1 / امتحانات 93-92 (74 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / احتمال 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / احتمال 1 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / احتمال 2 / امتحانات 93-91 (94 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / احتمال 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ترکیبات و کاربردها / امتحانات 97-91 (59 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی ماتریس ها و جبر خطی / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / اصول سیستم های کامپیوتری / امتحانات 97-89 (163 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / جبرخطی عددی / امتحانات 93-88 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / جبرخطی عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آنالیزعددی , آنالیز عددی 2 / امتحانات 97-89 (160 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آنالیزعددی , آنالیزعددی 1 / امتحانات 97-90 (142 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / اقتصاد مهندسی / نیمسال اول 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / اقتصاد مهندسی / نیمسال دوم 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / اقتصاد مهندسی / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / اقتصاد مهندسی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جمعیت شناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جمعیت شناسی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی جمعیت شناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ساختمان داده ها و الگوریتمها / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ساختمان داده ها و الگوریتمها / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ساختمان داده ها و الگوریتمها / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آشنایی با نظریه صف / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آشنایی با نظریه صف / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آمار ریاضی (آزمون فرض ها) / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی احتمال / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ریاضی عمومی 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / ریاضی عمومی 2 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / روشهای آماری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / هندسه جبری مقدماتی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی / نیمسال اول 97-94 (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / نظریه گراف و کاربردهای آن / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / نظریه گراف و کاربردهای آن / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / نظریه معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آمار ریاضی (برآوردیابی) / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آنالیز ریاضی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی آنالیز عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آنالیز عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / آنالیز عددی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / بهینه سازی خطی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / بهینه سازی خطی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی هندسه / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / پایگاه داده / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / فرآیندهای تصادفی 1 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مبانی علوم ریاضی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / توپولوژی عمومی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / فیزیک عمومی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها / مدیریت مالی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 3738 (در 63 بسته و 40 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 475000 و با تخفیف: 309000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  309000  ریال


خرید آنلاین