بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی بین المللی / امتحانات 92-88(311) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی بین المللی / نیمسال اول 97-93(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی بین المللی / نیمسال دوم 97-93(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 371 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 42000 و با تخفیف: 38000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  38000  ریال


خرید آنلاین