بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بازاریابی بین الملل / امتحانات 92-88(311) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بازاریابی بین الملل / نیمسال اول 97-93(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / بازاریابی بین الملل / نیمسال دوم 97-93(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 371 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین