بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی / برنامه ریزی روستایی در ایران / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی / روش های تحلیل جمعیت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی / روش های تحلیل جمعیت / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی / روش های تحلیل جمعیت / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 300 (در 4 بسته و 2 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 33000 و با تخفیف: 30000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  30000  ریال


خرید آنلاین