بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / امتحانات 92-89(201) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / امتحانات 92-89 - جدید(193) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / نیمسال اول 97-94(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / نیمسال اول 93(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / نیمسال دوم 97-93(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 514 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 78000 و با تخفیف: 70000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  70000  ریال


خرید آنلاین