بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / زبان عربی / امتحانات 94-86 (227 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / زبان عربی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / زبان عربی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (239 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / علوم قرآنی / امتحانات 94-86 (249 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / علوم قرآنی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / علوم قرآنی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / علوم قرآنی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / تفسیر / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / تفسیر / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / تفسیر / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / تفسیر / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / حدیث / امتحانات 94-86 (210 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / حدیث / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / حدیث / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی) / حدیث / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1385 (در 18 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 223000 و با تخفیف: 178000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  178000  ریال


خرید آنلاین