بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / امتحانات 97-89(260) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل اول- کليات و مفاهيم آزمونهاي رواني(102) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل دوم- آزمونهاي سلامت رواني(24) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل سوم- ساير آزمونهاي سلامت رواني(46) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل چهارم- هوشياري(17) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل پنجم- آزمون مهارتهاي ذهن آگاهي کنتاکي (KIMS)(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل ششم- آزمون نظم جويي شناختي هيجاني (CERQ )(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هفتم- ساير آزمونهاي حوزه شناختي(44) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هشتم- آزمون سبک هويت(23) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل نهم- آزمون احساس غربت(11) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل دهم- آزمون سرسختي(12) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل يازدهم- ساير آزمونهاي شخصيت(74) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل دوازدهم- آموزش سنجش اعتقادات ديني زارع و امين پور (1390)(12) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل سیزدهم - آزمون جهت گیری مذهبی ( بهرامی احسان، 1380)(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل چهاردهم - آزمون سنجش نگرش معنوی (شهیدی و فرج نیا، 1391)(4) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل پانزدهم- ساير آزمونهاي مرتبط با حوزه دين(63) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل شانزدهم - رضايت زناشويي انريچ فرم کوتاه سليمانيان (1373)(12) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هفدهم- آزمون وضعيت زناشويي گلومبرگراست ( گريمس)(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هجدهم- شاخص رضايت زناشويي (والتر، دابليو، هودسن)(7) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل نوزدهم- آزمون خرسندي زناشويي(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل بيستم- ساير آزمونهاي خانواده(29) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل بيست و يکم- شيوه هاي فرزندپروري با مريند(31) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي (1)(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي (2)(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92(29) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 921 (در 26 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 330000 و با تخفیف: 248000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  248000  ریال


خرید آنلاین