بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی / امتحانات 92-88(361) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-93(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-93(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 441 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 42000 و با تخفیف: 38000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  38000  ریال


خرید آنلاین