بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / حسابداری دولتی / امتحانات 92-88(198) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / حسابداری دولتی / نیمسال اول 93(25) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی / حسابداری دولتی / نیمسال اول 97-94(25) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 248 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین