بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / امتحانات 92-85(440) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال اول 94-93(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال دوم 94-93(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال اول 97-95(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال دوم 97-95(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 600 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 100000 و با تخفیف: 90000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  90000  ریال


خرید آنلاین