بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / امتحانات 92-85(440) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال اول 94-93(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال دوم 94-93(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال اول 97-95(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / پول و ارز و بانکداری / نیمسال دوم 97-95(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 600 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 54000 و با تخفیف: 49000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  49000  ریال


خرید آنلاین