بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-علوم اقتصادی / پول و بانکداری / امتحانات 92-85(440) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اقتصادی / پول و بانکداری / نیمسال اول 94-93(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اقتصادی / پول و بانکداری / نیمسال دوم 97-93(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اقتصادی / پول و بانکداری / نیمسال اول 97-95(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 560 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 48000 و با تخفیف: 43000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  43000  ریال


خرید آنلاین