بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت رفتار سازمانی / امتحانات 92-88(300) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت رفتار سازمانی / نیمسال دوم 97-93(34) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 334 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 36000 و با تخفیف: 32000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  32000  ریال


خرید آنلاین