بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی / امتحانات 94-86 (232 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / تکنولوژی مواد غذایی / امتحانات 94-86 (372 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / تکنولوژی مواد غذایی / امتحانات 95 (45 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / شیمی مواد غذایی / امتحانات 94-86 (234 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / شیمی مواد غذایی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / میکروبیولوژی مواد غذایی / امتحانات 94-86 (232 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / میکروبیولوژی مواد غذایی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / ریاضیات / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / ریاضیات / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1789 (در 12 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 213000 و با تخفیف: 170000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  170000  ریال


خرید آنلاین