بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 94-86(170) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 95(20) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 96(20) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 97(20) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 230 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 90000 و با تخفیف: 81000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  81000  ریال


خرید آنلاین