بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 94-86(174) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 95(20) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 96(20) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 97(20) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 234 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 47000 و با تخفیف: 42000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  42000  ریال


خرید آنلاین