بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 94-86(356) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 95(40) - 30000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 96(40) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 97(40) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 476 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 130000 و با تخفیف: 117000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  117000  ریال


خرید آنلاین