بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 94-86(356) - 30000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 95(40) - 15000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 96(40) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 97(40) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 476 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 66000 و با تخفیف: 59000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  59000  ریال


خرید آنلاین