بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / بسته 1(752) - 70000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / بسته 2(1087) - 90000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / امتحانات 94-85(336) - 30000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92(44) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(72) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / امتحانات 95(20) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95(94) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / روانشناسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 95(20) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 2425 (در 8 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 240000 و با تخفیف: 204000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  204000  ریال


خرید آنلاین