بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / بسته 1(244) - 40000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس اول-جهان فرهنگی(37) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس دوم-فرهنگ جهانی(36) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس چهارم-فرهنگ های جهانی 2(34) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس پنجم-عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب(35) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس ششم-تکوین فرهنگ جدید غرب(38) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس هفتم-جامعه جهانی(24) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس هشتم-تحولات نظام جهانی(21) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس نهم-جهان دوقطبی(30) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس دهم-جنگ ها,بحران ها و تقابل های جهانی(30) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس یازدهم-بحران های زیست محیطی,معرفتی و معنوی(40) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس دوازدهم-بیدادگری اسلامی و منورالفکران(50) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس سیزدهم-انقلاب اسلامی ایران(30) - 10000ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس چهاردهم-بیداری اسلامی(45) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 694 (در 14 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 170000 و با تخفیف: 136000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  136000  ریال


خرید آنلاین