بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / ادبیات فارسی عمومی / بسته 1(416) - 60000ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / ادبیات فارسی عمومی / بسته 2(744) - 90000ریال

تعداد کل تست ها: 1160 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 135000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  135000  ریال


خرید آنلاین