بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی و مدیریت بازار / امتحانات 91-89(224) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی و مدیریت بازار / نیمسال اول 94-92(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی و مدیریت بازار / نیمسال دوم 97-92(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی و مدیریت بازار / تابستان 94(40) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / بازاریابی و مدیریت بازار / نیمسال اول 97-95(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 364 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 54000 و با تخفیف: 49000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  49000  ریال


خرید آنلاین