بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / بسته 1(1065) - 120000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 94-86(170) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 95(20) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 97(20) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 1275 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 200000 و با تخفیف: 180000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  180000  ریال


خرید آنلاین