بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / بسته 1(1000) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / بسته 2(1007) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 93-86(150) - 15000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 93-86 (اشخاص تا وصیت و ارث)(99) - 15000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 94-86 (تعهدات)(144) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 95(20) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 95(تعهدات)(15) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 2435 (در 7 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 179000 و با تخفیف: 152000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  152000  ریال


خرید آنلاین