بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / بسته 1(1000) - 120000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / بسته 2(1007) - 120000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 93-86(150) - 30000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 93-86 (اشخاص تا وصیت و ارث)(99) - 30000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 94-86 (تعهدات)(144) - 40000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 95(20) - 10000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 95(تعهدات)(15) - 10000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 97(20) - 30000ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 97(تعهدات)(15) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 2470 (در 9 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 420000 و با تخفیف: 357000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  357000  ریال


خرید آنلاین