بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت استراتژیک / امتحانات 92-89(265) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت استراتژیک / نیمسال اول 97-95(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت استراتژیک / نیمسال دوم 97-93(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت استراتژیک / تابستان 94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / مدیریت استراتژیک / نیمسال اول 94-93(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 385 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 54000 و با تخفیف: 49000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  49000  ریال


خرید آنلاین