بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / امتحانات 93-88 علوم انسانی(412) - 40000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی مقدمه - معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های مقدمه - معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق(25) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل اول - اخلاق دانش‌اندوزی(16) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل اول - اخلاق دانش‌اندوزی(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل اول - اخلاق دانش‌اندوزی(36) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌‌های تألیفی فصل دوم - اخلاق پژوهش(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل دوم - اخلاق پژوهش(7) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌‌های فصل دوم - اخلاق پژوهش(32) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل سوم - اخلاق نقد(شیوه‌های اخلاقی مواجهه با اندیشه‌ها)(11) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل سوم - اخلاق نقد(شیوه‌های اخلاقی مواجهه با اندیشه‌ها)(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل سوم - اخلاق نقد(شیوه‌های اخلاقی مواجهه با اندیشه‌ها)(22) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل چهارم -اخلاق معیشت(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل چهارم - اخلاق معیشت(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل چهارم - اخلاق معیشت(27) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل پنجم -اخلاق معاشرت(13) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل پنجم - اخلاق معاشرت(12) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل پنجم - اخلاق معاشرت(52) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل ششم - اخلاق جنسی(14) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل ششم - اخلاق جنسی(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل ششم - اخلاق جنسی(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل هفتم - اخلاق سیاست (اخلاق زمامداری)(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل هفتم - اخلاق سیاست(اخلاق زمامداری)(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل هفتم -اخلاق سیاست(اخلاق زمامداری)(37) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل هشتم - اخلاق مناظره و گفتگوی علمی(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل هشتم - اخلاق مناظره و گفتگوی علمی(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل هشتم - اخلاق مناظره و گفتگوی علمی(16) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / آزمون خودسنجي نيمسال اول 93-92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال اول 97-93 علوم پایه(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال دوم 97- 93 علوم پایه(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال دوم 97-94 علوم انسانی(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 1087 (در 34 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 370000 و با تخفیف: 259000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  259000  ریال


خرید آنلاین