بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / حسابداری صنعتی / امتحانات 94-86 (232 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / حسابداری صنعتی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / حسابداری مالی / امتحانات 94-86 (234 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / حسابداری مالی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / حسابرسی / امتحانات 94-86 (233 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / حسابرسی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / آمار و ریاضی / امتحانات 94-86 (350 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری / آمار و ریاضی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1424 (در 10 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 158000 و با تخفیف: 134000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  134000  ریال


خرید آنلاین