بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-اپیدمیولوژی / اپیدمیولوژی بیماری ها / امتحانات 93-86 (202 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-اپیدمیولوژی / اصطلاحات پزشکی / امتحانات 93-86 (128 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-اپیدمیولوژی / بهداشت عمومی / امتحانات 93-86 (171 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-اپیدمیولوژی / مبانی اپیدمیولوژی / امتحانات 93-86 (250 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-اپیدمیولوژی / مقدمات آمار زیستی / امتحانات 93-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 931 (در 5 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 100000 و با تخفیف: 90000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  90000  ریال


خرید آنلاین