بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / زراعت عمومی / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / زراعت عمومی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / زراعت عمومی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / ماشین های کشاورزی / امتحانات 94-86 (223 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / ماشین های کشاورزی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / ماشین های کشاورزی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / مکانیزاسیون کشاورزی / امتحانات 94-86 (224 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / مکانیزاسیون کشاورزی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / مکانیزاسیون کشاورزی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / آمار و احتمالات / امتحانات 94-86 (195 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / آمار و احتمالات / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / آمار و احتمالات / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / ریاضیات / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / ریاضیات / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / ریاضیات / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / طرح آزمایشات کشاورزی / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / طرح آزمایشات کشاورزی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / طرح آزمایشات کشاورزی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / موتور و تراکتور / امتحانات 94-86 (223 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / موتور و تراکتور / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / موتور و تراکتور / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1834 (در 23 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 259000 و با تخفیف: 194000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  194000  ریال


خرید آنلاین