بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / امتحانات 92-89(285) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش اول - فصل اول - حق شفعه(25) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش اول - فصل دوم - اخذ به شفعه(25) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش دوم - فصل اول - انعقاد و شرایط نفوذ وصیت(25) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش دوم - فصل دوم - رجوع از وصیت(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش دوم - فصل سوم - اجرای وصیت(25) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش سوم - فصل اول - تحقق ارث(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش سوم - فصل دوم - موجبات ارث؛ اسباب شرایط و موانع(19) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش سوم - فصل سوم - اداره و انعقاد ترکه(19) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / بخش سوم - فصل چهارم - تصمیم ترکه و سهام و ارثان(24) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / آزمون خودسنجی1(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / آزمون خودسنجی2(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94-93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 94-93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / نیمسال اول 94-93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / نیمسال دوم 94-93(39) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / نیمسال اول 97-95(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث / نیمسال دوم 97-95(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 772 (در 18 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 230000 و با تخفیف: 184000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  184000  ریال


خرید آنلاین