بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر / دروس تخصصی مشترک / امتحانات 94-86 (248 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر / دروس تخصصی نرم افزار / امتحانات 94-86 (138 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر / مجموعه ریاضیات / امتحانات 94-86 (147 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر / دروس تخصصی معماری کامپیوتر / امتحانات 94-86 (144 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر / دروس تخصصی هوش مصنوعی / امتحانات 94-86 (137 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (235 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 1049 (در 6 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 120000 و با تخفیف: 102000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  102000  ریال


خرید آنلاین