بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / امتحانات 89-92(354) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل اول- بيع(157) - 15000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل دوم- معاوضه(13) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل سوم- اجاره(80) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل چهارم- جعاله(26) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل پنجم- قرض(15) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل ششم- عقد صلح(30) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / آزمون نيمسال اول 93-92(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / آزمون نيمسال دوم 93-92(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نیمسال اول 94-93(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نیمسال دوم 94-93(39) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نیمسال اول 95-94(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 874 (در 12 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 105000 و با تخفیف: 84000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  84000  ریال


خرید آنلاین