بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / امتحانات 92-89(354) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل اول- بيع(157) - 15000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل دوم- معاوضه(13) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل سوم- اجاره(80) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل چهارم- جعاله(26) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل پنجم- قرض(15) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / فصل ششم- عقد صلح(30) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نيمسال اول 93(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نيمسال دوم 93(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نیمسال اول 94(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نیمسال دوم 97-94(39) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف) / نیمسال اول 97-95(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 874 (در 12 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 105000 و با تخفیف: 84000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  84000  ریال


خرید آنلاین