بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای دکتری-روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی / مجموعه دروس تخصصی / امتحانات 94-93 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای دکتری-روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی / مجموعه دروس تخصصی / امتحانات 97 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 260 (در 2 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 40000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  40000  ریال


خرید آنلاین