بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 5 خانواده / امتحانات 92-89(279) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 5 خانواده / نیمسال اول 94-93(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 5 خانواده / نیمسال دوم 97-93(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 5 خانواده / نیمسال اول 97-95(39) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 398 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 90000 و با تخفیف: 81000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  81000  ریال


خرید آنلاین