بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / امتحانات 92-89(239) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / فصل اول - شناخت موضوع(21) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / فصل دوم - ارکان مسئولیت مدنی(28) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / فصل سوم - مسئوليت هاي خاص و مختلط(22) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / فصل چهارم -  موارد معافيت از جبران خسارت(21) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / فصل پنجم - شرايط مطالبه جبران خسارت(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / فصل ششم - موجبات ضمان در قانون مدني(28) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / نیمسال اول 94-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / نیمسال دوم 97-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها / نیمسال اول 97-95(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 529 (در 12 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 170000 و با تخفیف: 136000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  136000  ریال


خرید آنلاین